158-003.jpg
162.jpg
WAKE UP THE SENSE OF WONDER
Copyrights © Kazushi  Kobayashi/moderhythm. All rights reserved
| TOYSPRESS TOP | KAZUSHI KOBAYASHI TOC |  Copy
< prev.
next >
メカトロワールド・チューブ1号
158-011.jpg
163.jpg
1/20 チューブ1号
●無事量産化する事が出来ましたチューブ1号。ワンフェス2008年冬会場と通販を含めて50個完売という結果にも恵まれました。今回
TOYS UP!
ARCHIVES
KAZUSHI KOBAYASHI